Algemene voorwaarden Nagelstudio Fanneke de Leeuw

Vanaf 11 mei geldt ook het Covid-19 protocol.

1.    Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio Fanneke de Leeuw en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    Inspanningen Nagelstudio Fanneke de Leeuw
Nagelstudio Fanneke de Leeuw zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap uitvoeren. Nagelstudio Fanneke de Leeuw zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.    Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio Fanneke de Leeuw melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio Fanneke de Leeuw het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nagelstudio Fanneke de Leeuw de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling berekenen. Nagelstudio Fanneke de Leeuw moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door Nagelstudio Fanneke de Leeuw.

4.    Betaling
Nagelstudio Fanneke de Leeuw vermeld alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. Nagelstudio Fanneke de Leeuw vermeld prijswijzigingen uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandelingen de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of betaalverzoek te voldoen. Betalingen achteraf of in termijnen zijn hierbij niet mogelijk.

5.    Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorzien Nagelstudio Fanneke de Leeuw voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelstudio Fanneke de Leeuw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Nagelstudio Fanneke de Leeuw neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in Salonized en op een klantenkaart. Nagelstudio Fanneke de Leeuw behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagestudio Fanneke de Leeuw behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf aan de cliënt.

6.    Geheimhouding
Nagelstudio Fanneke de Leeuw is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van de wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio Fanneke de Leeuw verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7.    Aansprakelijkheid
Nagelstudio Fanneke de Leeuw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Nagelstudio Fanneke de Leeuw is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 
Nagelstudio Fanneke de Leeuw is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8.    Garantie
Nagelstudio Fanneke de Leeuw geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandelingen. 
Deze garantie vervalt indien:
-    De cliënt niet binnen 24 uur reclameert d.m.v. een bericht met foto of bezoek in de nagelstudio.
-    De cliënt 4 of meer beschadigde nagels heeft.
-    De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten, opzettelijk gebroken of gevijld.
-    De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
-    De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
-    De cliënt andere producten dan door Nagelstudio Fanneke de Leeuw geadviseerde heeft gebruikt voor de onderhoud van de kunstnagels.
-    De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals vermeld op lijst met onderhoudstips, niet heeft opgevolgd.
-    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
-    De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
-    De cliënt jonger dan 18 jaar is in het geval van kunstnagels en jonger dan 16 jaar bij de andere behandelingen.

9.    Beschadiging en diefstal
Nagelstudio Fanneke de Leeuw heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. 
Nagelstudio Fanneke de Leeuw meldt diefstal altijd bij de politie.

10.    Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling  of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelstudio Fanneke de Leeuw.
Nagelstudio Fanneke de Leeuw moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoordt geven. Indien de klacht gegrond is, zal Nagelstudio Fanneke de Leeuw de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Mits dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos zijn geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelstudio Fanneke de Leeuw en klager niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediatior.

11.    Nail art
Indien Nagelstudio Fanneke de Leeuw een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als voorbeeld. Het resultaat op de (kunst)nagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. 
Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio Fanneke de Leeuw. Nagelstudio Fanneke de Leeuw mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen naast vermelding van Nagelstudio Fanneke de Leeuw met naam en toenaam. Bij het maken van foto’s die op websites dan wel social media verspreid worden dient het logo van Nagelstudio Fanneke de Leeuw te staan i.v.m. misbruik door derden. 
Voor gebruik van foto’s van de cliënt ter promotie van de nagelstudio zal ten alle tijd mondelinge toestemming van de cliënt gevraagd worden.

12.    Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstudio Fanneke de Leeuw het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13.    Huisregels
Nagelstudio Fanneke de Leeuw hanteert de volgende huisregels:
-    In de nagelstudio mag niet gerookt worden.
-    In de nagelstudio mag niet gegeten worden.
-    Het is niet toegestaan om kinderen onder de 12 jaar mee te brengen naar de salon.
-    Het is niet toegestaan om huisdieren mee te brengen naar de salon.
-    Kunstnagels worden alleen gezet bij personen van 18 jaar en ouder. Andere behandelingen vanaf 16 jaar, mits er toestemming is van een ouder.
-    In bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat er aanvullende huisregels kenbaar gemaakt worden voor de behandeling plaats vindt.

14.    Recht
Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio Fanneke de Leeuw en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Bij alle afspraken zijn ook de algemene voorwaarden en de privacy verklaring van toepassing. Deze zijn na te lezen op

www.fannekedeleeuw.com/covid-19protocol en www.fannekedeleeuw.com/privacyverklaring